• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

УДРУЖЕЊЕ
ПЧЕЛАРА КИКИНДА ул. Генерала Драпшина 48 up.kikinda@gmail.com

КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2016. годиниДатум објављивања вести:
Број прегледа: 1.884

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2016. годину, Савет Фонда

Расписује

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство.
Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.
Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:
– за набавку пчелињих ројева, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;
– за набавку нових кошница у стандарду, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;
– за набавку нове опреме за пчеларство, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима
– за набавку пчеларског контејнера и камиона са приколицом регистрованом за пчеларење, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима. Корисник кредита је у обавези да након одобрења кредита достави Фонду атест возила од стране овлашћене установе, у року од 90 дана, од дана пуштења кредита у течај.
Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу пчелињих ројева, кошница и опреме коју буде одабрао учесник конкурса.
Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима произвођача опреме за пчеларство.
Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2016. години;
Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, локалним општинским канцеларијама Фонда за развој АП Војводине, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:
– оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);
• оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на које се може ставити хипотека у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита (напомена: подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку);или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције
• извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2015. годину – подаци о пољопривредном газдинству;
• уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старију од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);
• фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);
• Кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

Конкурс је отворен од 14. фебруара 2016 до 14. марта 2016. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:
Покрајински фонд за развој пољопривреде
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 6
са назнаком “ За конкурс“
Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451
Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

(Преузето са www.fondpolj.vojvodina.gov.rs )

 

KONKURS-PCELARSTVO_X

prijava-za-konkurs-pcelatstvoprijava-za-konkurs-pcelatstvo

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Izrada sajta Tirien